Site Loader
г. Кызыл, ул. Дружбы д. 44

Ава – эң-не эки! Төрүттүнгениниң эге хонуктарында чаш төл ургулчу-ле эмиг сорар, оон салдыкпас. Ынчангаш чежени хереглей-дир, шыдавыже эмзириңер. Дүне база-ла чемгериңер, ол эмииңер суттелиринге дөгүм болур. Үр үеде эмииңерни төлүңер эмерин-даа кызыгаарлаваңар. Эмииңерни кайы-даа үеде, чеже-даа сордуруңар. 4-6 ай болгужеге чедир чүгле эмииңер сүдү-биле чемгериңер. 6 айлаанындан эгелеп немей чемгериңер.

Эмигден чемгерилгени 2 харга чедир, оон-даа ыңай уламчылаңар. Эмиг допшузун саваңнап чугбаңар, ол кешке хоралыг. Допшуларга мазь база чагбаңар, бир эвес олар хорлай берген болза, эмииңер сөөлзурээн сүдүн ажыглаңар. Эмигден чемгерилге түр соңгаарлаттынган азы ара соксаттынган болза, ырыккан эмиг сүдүн хол-биле азы сүт үндүр сордурар херексел-биле үндүр сааңар, чүге дизе эмиг сүдүн тырттылдырбайн, эмзирип чемгерерин уламчылаар апаар-ла болгай. Чаш төлдү чөргекке ораап шарыырын, божаан соонда, дыңзып, бодуңар кылыр апаар Силер. Косынкаңар башка шарып, холуңар саваңнап чуггаш, чаш төлүңерни чөргектен ап, чылыг сугга чуңар, кургаткан чөргек иштинге хос чыдар кылдыр шуглап калыңар. Аңаа чадагай хөйлеңчигешти, чүгүржүгешти кедирип, чаңчыктырып эгелезе, база ажырбас.

Төлдү чемгереринге азы оожуктурарынга эмискик, шилчигештер, хей-соскалар ажыглаваңар, чүге дизе олар ооң эмиг эмер шинээн кошкадып, ие эмииниң сүт чыылдазын кудуладып болур. Чаш төлүңер кичээнгейни чежени негей-дир, ол хире үеде кады болуңар. Силерниң сүдүңер-биле дөмей чүве чок, тускай составтыг, ону бойдус боду чаяаган.

Силер чаш төлүңерни чүгле сүдүңер-биле эвес, ынакшылыңар, эргеледииңер-биле база чемгерер болгай Силер. Силерге олча-омакты кузедивис, эргим ие!

Акушерка Конгар Наталья Андреевнанын кылган ажылындан кезээ.

Post Author: admin