Site Loader
г. Кызыл, ул. Дружбы д. 44

Июль айнын 7 – нин хунунде чаа корона аарыынын нептереп, ковудеп турары-биле катап Амбулаторлуг диагностика болгаш Covid эмнээр Товун (Ковид Центр) ажыдарын томуйлаан.

Ковид Центрнин кол ажыткан чылдагааны дээрге, бажыннарында аарып, чаа корона аарыгны тодаргайлайлап, ПЦР-анализинин харыызы илереттинип, ковудеп турар – биле.

Улустарнын ПЦР-анализи корона аарыглыг деп коргузер болза Ковид Центр учетка хулээп алыр. Эмчи-биле сестра бригадазын чоргузар болгаш баштайгы хуннерде ижер эмин аппарып бээр. Кижи бурузунун аарыгны канчаар, кандыг байдалда эртип турарын эмчи хынап коргеш, тодарадып салыр. Бир эвес аарыг кижинин кадыы экиживейн, харын-даа баскырап турар байдалдыг болза аарыг кижини эмнелгеже чыттырар.

Ковид Центрде аарыг улустарга эмчи дузазын бажыннарже унуушкуннер уезинде эмчи болгаш сестра дузазын кадып турар.

Эмнээшкин соонда ПЦР контроль – анализтерин база-ла аарыг кижинин бажынынга баргаш эмчи ажылдакчылары ап турар. Бир эвес аарыг кижинин анализи сегий бергенин коргузуп турар болза аарыг турганынын дугайында документини ундур бижидилге биле катай эттиген кижиге хулээдип бээр.

Ол документи алырда Ковид Центрге сегээн кижи боду кээп болур.

Ынчангаш чаа корона аарыгнын нептереп, ковудеп турары – биле кадыынарны бодап, чоок кижилеринерни чагып, сургап, сагыыр ужурлуг дурумнерни сагыырынче кыйгырып тур бис!

Post Author: admin